Przetargi

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie ogłasza przetarg na:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie w podziale na części.

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Termin składania ofert upływa 27 października o godz. 9:00.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia)

Elektroniczne zamówienia publiczne