Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Lidia Walkowiak

POMAGA ROZWIĄZYWAĆ NASZE PROBLEMY

PONIEDZIAŁEK 
Hoża 25  9.15 – 14.15
WTOREK
Hoża 3   7.30 – 12.30
ŚRODA
Hoża 3  8.30 – 13.30
CZWARTEK
Hoża 25  11.00 – 16.00
PIĄTEK
Hoża 3  8.30 – 13.30

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne  i nieodpłatne. Pomoc udzielana jest  uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi.  Może być udzielana również w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.
Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. Planowanie  i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do wychowawcy klasy. Nauczyciele i specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe    i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.