MAŁY SAMORZĄD

Na terenie naszej szkoły działa Samorząd Uczniowski. Z powodu odmiennych zainteresowań dzieci we wrześniu 2003 r. powstał Mały Samorząd klas I-III. Głównym celem, jaki stawia sobie Mały Samorząd jest zintegrowanie uczniów klas młodszych poprzez organizowanie na terenie szkoły uroczystości, konkursów oraz różnego rodzaju imprez. Istotą powstania Małego Samorządu jest nauka od najmłodszych lat trudnej sztuki demokracji i samorządności. Pragniemy przełamać stereotyp, że samorząd uczniowski dotyczy tylko uczniów starszych klas. Mały Samorząd zrzesza uczniów wszystkich klas I-III , jego pracami kieruje zaś rada wybrana na okres jednego roku, która działać będzie według opracowanego planu. Radę tworzą samorządy każdej klasy młodszej. Nad całością działalności Małego Samorządu opiekę sprawuje p. Bożena Kraśniewska.

Cele działalności Samorządu Szkolnego:

  • inspirowanie i koordynacja działań uczniowskich w SP42
  • uaktywnienie samorządów klasowych
  • pomoc w organizowaniu imprez szkolnych dla uczniów
  • integracja społeczności uczniowskiej
  • kształtowanie pożądanych postaw i zachowań wśród uczniów
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za realizacje podjętych obowiązków