RODO

 

Inspektor Ochrony Danych – IOD w Szkole Podstawowej nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej
w Szczecinie
Nazwa Rafał Malujda
Email iod@spnt.pl
Telefon 91 85 22 093
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Nazwa Agnieszka Marciniak
Email iod@spnt.pl
Telefon 91 85 22 093

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)