RODO

 

Inspektor Ochrony Danych

Nazwa Izabela Tutur – Dudek
Adres ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Email iod@spnt.pl
Telefon 91 85 22 093

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców po przyjęciu
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu 
klauzula informacyjna dla osób korzystających z fanpage facebook sp42
regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu wizyjnego
klauzula informacyjna dla zdalnego nauczania