RODO

Inspektor Danych Osobowych

iod@spnt.pl
tel. 48918522093

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PO PRZYJĘCIU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW