Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 42 im.Stefanii Sempołowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Część zamieszczonych informacji ze względu na ich charakter występuje w postaci skanów i nieedytowalnych plików PDF.
Ze względu na dużą ilość zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej nie posiadają one opisów alternatywnych.
Odnośniki do serwisów zewnętrznych i wewnętrznych otwierają się w nowych oknach.

wyłączenia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Czumak, e-mail: sp42@miasto.szczecin.pl, telefon: 914421738.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Hoża 25
Dla osób przychodzących dostępne są 3 wejścia:
– wejście boczne prowadzące do świetlicy szkolnej, dostępne od ul. Hożej. Do wejścia prowadzą strome schody. Brak przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
– wejście boczne prowadzące do szatni szkolnej, dojście od ul. Żabiej. Do wejścia prowadzą schody. Brak przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
– wejście główne do szkoły, dostępne od ulicy Hożej, Żabiej i Wylotowej, przy czym to ostatnie jest dostępne po przejściu przez schody przy bramie wejściowej. Przy wejściu do budynku zamontowany jest podjazd dla wózków. Drzwi otwierane samodzielnie do wewnątrz, przy drzwiach znajduje się niski próg. Dalsze wejście na teren szkoły jest dostępne po pokonaniu schodów. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 91 442 17 38 lub e’mail sp42@miasto.szczecin.pl . Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich jest trudna do zrealizowania.
Dostępność korytarzy, schodów i wind. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na każdą kondygnację prowadzą schody, nie ma windy.

Budynek ul. Hoża 3
Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:
– wejście boczne, usytuowane przy bramie wejściowej na teren szkoły. Do wejścia prowadzą schody. Brak przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
– wejście główne, usytuowane około 50 metrów od bramy wejściowej. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Zapewnione jest bezkolizyjne wejście do budynku.
Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. W budynku znajduje się winda dostępna dla osób na wózkach.