„Rozwój osobisty kluczem do sukcesu – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła jako jedna z 11 placówek na terenie Szczecina zakwalifikowana została do projektu współfinansowanego ze środków w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, w ramach Priorytetu 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9 Edukacja ogólna w zakresie – „Rozwój osobisty kluczem do sukcesu – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin”.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji ogólnej i wyrównanie szans rozwojowych poprzez doposażenie
i wsparcie cyfryzacji szkół oraz bezpośrednie wsparcie uczniów oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach, służące podniesieniu umiejętności, kwalifikacji i kompetencji.

Wnioskodawca zaplanował realizację zadań w projekcie:
Zad. 1. Doposażenie bazy dydaktycznej, pracowni szkolnych i wsparcie cyfryzacji szkół objętych wsparciem
w projekcie;
Zad. 2. Wsparcie dla nauczycieli: kursy i szkolenia doszkalające, studia podyplomowe;
Zad. 3. Doradztwo zawodowe oraz brokering edukacyjny dla uczniów objętych wsparciem w projekcie;
Zad. 4. Szkolenia w zakresie cyfrowych kompetencji dla nauczycieli i uczniów objętych wsparciem
w projekcie;
Zad. 5. Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, obywatelskich oraz postaw przedsiębiorczych dla
uczniów objętych wsparciem w projekcie;
Zad. 6. Szkolenia w zakresie inkluzywności i równego traktowania dla nauczycieli i uczniów objętych
wsparciem w projekcie;

Zad. 7 Wsparcie dla uczniów zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.