Klasy 4-8

KLASY 4-5
06 marca klasy 4-5 godz. 16.30 budynek A – Hoża 25
08 maja klasy 4-5 godz. 16.30 budynek A – Hoża 25

konsultacje – 03 kwietnia klasy 0-8 w godz. 16.30 – 17.30

KLASY 6-8

07 marca klasy 6-8 godz.16.30 budynek B – Hoża 3
09 maja klasy 6-8 godz.16.30 budynek B – Hoża 3

konsultacje – 03 kwietnia klasy 0-8 w godz. 16.30 – 17.30