XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY NA TEMAT: „STROIK WIELKANOCNY”

Regulamin
1. Warunki uczestnictwa:
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z klas I – VIII
Autor może wykonać tylko jedną pracę
Praca powinna być wykonana indywidualnie
Technika wykonania pracy – dowolna
Forma wykonania pracy – przestrzenna (stroik na stół, stroik do powieszenia na ścianie, palma wielkanocna, baranek, pisanka itp.)
W pracach nie mogą znajdować się żywe rośliny
2. Każda praca powinna mieć dołączoną karteczkę z następującymi danymi:
Imię i nazwisko autora
Klasa
Nazwa, adres szkoły, telefon kontaktowy
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
3. Kryteria oceny pracy:
Zastosowana technika
Pomysłowość
Oryginalność
4. Zasady przyjmowania prac:
Termin składania prac – 8 kwietnia 2019r
Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu w godzinach od 8: 00 do 15:00
5. Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodzeni a nauczyciele tych uczniów otrzymają stosowne podziękowania.
6. Inne informacje:
Podsumowanie konkursu odbędzie się w maju 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 42
w Szczecinie, o dokładnym terminie wręczenia nagród powiadomimy finalistów osobno. Nieodebrane nagrody należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni od daty uroczystego podsumowania i wręczenia nagród.
Szkoły proszone są o dostarczenie wraz z pracami karty zgłoszenia (załącznik nr 1)
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac.
Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów tel.: 91 442 17 38
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.